خدمات

آزمايشگاه شیمی پژوهشکده مواد و انرژی به عنوان همکار اداره کل استاندارد استان اصفهان، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های زیرمی باشد.

  • شناسایی و اندازه گیری باقیمانده آفت کشها در محصولات غذایی و کشاورزی
  • شناسایی و اندازه گیری باقیمانده داروها در محصولات دامی
  • شناسایی و اندازه گیری فلزات سنگین در محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات دامی
  • تعیین مرز بیشینه مانده نیترات در محصولات کشاورزی