آزمايشگاه آناليز مواد

تجهیزات

  • دستگاه كوانتومتري به صورت پرتابل و ثابت
  • دستگاه جذب اتمي
  • دستگاه كربن و سولفور

خدمات قابل ارائه

  • آناليز شيميائی آلياژهای پايه آهن
  • آناليز شيميائی آلياژهای پايه آلومينيوم
  • آناليز شيميائی آلياژهای پايه مس
  • ارائه استانداردهای مربوط به مواد فلزي