آزمايشگاه خواص مكانيكي

تجهیزات

 • دستگاه تست کشش يونيورسال ( كشش ، فشار ، خمش ، پيچش و خستگي با سيكل هاي پايين )
 • دستگاه تست ضربه ( آيزود – چارپي )
 • دستگاه سختي سنجي روميزي يونيورسال
 • دستگاه سختي سنجي آلتراسونيك پرتابل
 • دستگاه خستگي با سيكل بالا

خدمات قابل ارائه

 • تعيين خواص کششي نمونه های استاندارد تخت، گرد و لوله تا نيروی حداکثر 20T
 • آزمون كشش روي قطعات خاص در صورت وجود فيكسچر مخصوص تا نيروي حداكثر 20T
 • آزمون خمش تا زاويه 180
 • تعيين خواص فشاری تا نيروی حداکثر 8T
 • تعيين ثابت فنر
 • آزمون خستگي فرکانس پايين کششي- فشاری
 • آزمون ضربه در مقياس‌هاي چارپي و ايزود تا دماي oC30-
 • آزمون سختي‌سنجي در مقياس های برينل، ويكرز، راكول C,B,A
 • آزمون سختي‌سنجي پرتابل
 • آزمون کشش روی انواع نمونه های استاندارد پليمری
 • آزمون ضربه در مقياس چارپی روی انواع نمونه‌های استاندارد پليمری
 • آزمون خمش و فشار روی انواع نمونه های استاندارد پليمری
 • آزمون سختي‌سنجي لاستيك و پلاستيك در مقياس‌های Shore A,D