آزمايشگاه متالوگرافي

تجهیزات

 • ميكروسكوپ نوري تا بزرگنمايي 1600X بـا قابليتهاي عكس برداري ، فيلمبرداري
 • دستگاه ريزسختی سنج
 • دستگاه برش نمونه هاي آزمايشگاهي
 • دستگاه مانت گرم
 • دستگاه پوليش ولپينگ
 • دستگاه الكترو پوليش
 • ميكروسكوپ پرتابل تا بزرگنمايي 400 X

خدمات قابل ارائه

 • مطالعه ريزساختار نمونه های فلزی جهت بررسی انواع استحاله های متالورژيکی رخ داده در قطعه در دماهای مختلف
 • مطالعه ريزساختار به منظور شناسايی فرآيند توليد قطعه و نوع عمليات حرارتی آن
 • مطالعه ريزساختار به منظور بررسي خواص مكانيكي قطعه
 • تعيين عدد اندازه دانه
 • تعيين نوع و مقدار ناخالصي‌هاي غيرفلزي در آلياژهاي فولادي نورد شده
 • تعيين عمق لايه سخت شده
 • تعيين عمق لايه دكربوره شده
 • تعيين ضخامت پوشش
 • تعيين ريزساختار چدن های گرافيتی جهت مشخص نمودن استاندارد
 • بررسی ماكروسكوپي جوش
 • سختی سنجی ميکروسکوپی در مقياس ويکرز و نوپ جهت تعيين سختي فازها
 • عكس برداری ميكروسكوپي و ماکروسکوپي